Nagy Mandula Fagyiteszt 2022 Játékszabályzat


1 . A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet mindenki, aki a Kismandula cukrászdában legalább 2 gombóc fagylaltot vásárol egy tölcsérbe, majd a kitöltött szavazólapot leadja a Kollégáinknál az üzleteinkben.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Szervező:

Cégnév: Mandula Família Kft.

Cégvezető: Csordás László

E-mail: info@tortarendeles.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 09 09 007946

Adószám: 12638767209

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
a Szervező alvállalkozóinak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
2 . A Játék leírása

A játék során a játékosoknak a Kismandula cukrászdában kell legalább 2 gombóc fagyit vásárolniuk majd a szavazólapot kitöltve leadniuk.

3 . A Játék időtartama

A Játék 2022. augusztus 1-14. között zajlik.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4 . Jelentkezés a Játékra

A sorsoláson való részvétel feltétele:

A játék időtartama alatt legalább 2 gombóc fagylalt vásárlása, a szavazólap kitöltése és leadása. Egy játékos akár többször is nevezhet ha több alkalommal vásárol, így nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag e feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A játékban a helyben fagyikelyhet fogyasztó Vendégek nem vesznek részt.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.5 . Nyeremény

Nyeremény : 10 darab 3 gombócos fagylalt és 1 darab fagylalt torta.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a Játékos részére az személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazolást a nyereménnyel együtt átadja.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

6 . Sorsolás

A sorsolás a https://random.org/ segítségével történik, a nyertes nevét a Kismandula cukrászda Facebook oldalán tesszük közzé. Minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk.

Amennyiben a játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép.

7 . Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Kismandula Cukrászdák Facebook oldalán tesszük közzé.

8 . A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat a nyertes előzetes egyeztetés után személyesen, üzleteink valamelyikében veheti át. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9 . Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10 . Felelősség kizárás

A regisztráció hiányosságáért, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11 . Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni kérjük, hogy írjon az info@tortarendeles.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik játékban játszott.

Debrecen , 2022. július 19.